Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

 1. Název:
  Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
   
 2. Důvod a způsob založení:

  Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina:

  Zřizovací listina od 1.5.2019.pdf (3.70 MB)
   
 3. Organizační struktura: Počet tříd: 4, počet dětí: 108 (maximální hygienou stanovená kapacita 27 na každé třídě), počet zaměstnanců: zpravidla 13.
   
 4. Kontaktní spojení:

  Kontaktní poštovní adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem
  Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodin, případně dle domluvy
  Telefonní čísla: 475 533 819, 733 127 290, 733 127 291 (více viz kontakty)
  Adresa internetové stránky: www.mskamenacek.cz
  Adresa e-podatelny: reditelka@mskamenacek.cz
  Další elektronické adresy: stravovna@mskamenacek.cz, sborovna@mskamenacek.cz
  ID datové schránky: pi2vq67
   
 5. Platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168479844/0300
   
 6. IČO: 70 22 59 82
   
 7. DIČ:
   
 8. Dokumenty:

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naleznete zde

  Školní řád naleznete Školní řád - 4-2017.pdf (886 KB) 

  Dodatek č.1 ke Školnímu řádu č. 4/2017 Dodatek č. 1 Školního řádu 4-2017.pdf (543 KB)

  Dodatek č.2 ke Školnímu řádu č. 4/2017 Dodatek č.2 Školního řádu č. 4-2017.pdf (589 KB)

  Příloha č. 3 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.III. Svobodný přístup k informacím.pdf (417 KB)

  Příloha č. 4 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.IV - Vyřizování stížností.pdf (409 KB)

  Příloha č. 5 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.V. Zmocnění k odvádění dětí.pdf (391 KB)

  Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty na školní rok 2020-2021 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - 2020-2021.pdf (475 KB)
  Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty na školní rok 2021-2022 Směrnice o stanovení výše úplaty ze předškolní vzdělávání 2021 - 2022.pdf
 9. Stanovení výše úplaty na školní rok 2020 - 2021 Stanovení výše úplaty na školní rok 2020-2021.pdf (374 KB)
  Stanovení výše úplaty na školní rok 2021 - 2022 Stanovení výše úplaty na školní rok 2021-2022pdf

  Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát
 10. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@mskamenacek.cz
   
 11. Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem, nebo na email školy: reditelka@mskamenacek.cz
   
 12. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem.
   
 13. Formuláře:

  Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde
   
 14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
   
 15. Předpisy:

  Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění; Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění; Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

  Vydané právní předpisy: nemáme
   
 16. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

  Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme
   
 17. Licenční smlouvy: nemáme
   
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávu za rok 2020 naleznete http://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.pdf