Školní jídelna

Vedoucí stravování: Radka Černovská
Telefon: 733 127 291 (služební, pouze v pracovní době)
Pracovní doba: Pondělí až Pátek 6:30 – 8:30 a 12:00 - 14:30

 

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 9. 2019 v mateřské škole Kameňáček stanovené stravné ve výši:

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka   9 Kč 10 Kč
oběd 20 Kč 21 Kč
svačina   8 Kč   8 Kč
CELKEM 37 Kč 39 Kč

 

Způsob odhlašování stravného

Nejpozději den předem do 15 hodin provádějte odhlášení stravného na druhý den.

 

Dítě můžete odhlašovat

Telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravování.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo. 

 

Náhlá a nepředvídaná absence

Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem mezi 11:00 - 11:20 hodin. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

 

Odpolední nepřítomnost

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).

 

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. - školní stravování
 

§1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky.

Z toho vyplývá ustanovené, že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu školního roku (od 1. 9. příslušného školního roku do 31. 8. příslušného roku), ve kterém dosahují daného věku.

 

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. v platném znění

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno celodenně

b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo jeli vzděláváno polodenně.
Z toho vyplývá: bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu nebude ani tato svačina započítána, bylo-li řádně do 8,00h. nahlášeno, že dítě bude odcházet po obědě.

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačiny.

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že pokud během roku dojde ke zdražení potravin a energií mateřská škola si vyhrazuje právo opět na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.