Povinné předškolní vzdělávání

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ    

info_pov.prsk.vzd.pdf (324 KB)   

INFORMACE O INDIVIDUÁLMÍM VZDĚLÁVÁNÍ  

ind.vzdel_vzor.pdf (61 KB)

 

INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE VZDĚLÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ

(týká se dětí s povinnou předškolní docházkou)

     

  • Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání jsou povinni omluvit své dítě do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky, e-mailem nebo osobně.
  • Neplánovaná absence: (nemoc aj.) Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neudělají, je tato absence považována za neomluvenou.
  • Plánovaná absence (zdravotní pobyt, rekreace, zdravotní prohlídka aj.)- Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit před samotným započetím nepřítomnosti osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neudělají, je tato absence považována za neomluvenou.
  • Učitel na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
  • Odhlašování stravného je řešeno Vnitřním řádem školní jídelny, je popsáno i zde na webových stránkách (Školní jídelna - Ostatní)