O MŠ Kameňáček

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola je umístěna v typizovaném objektu se zahradou. Nachází se na okraji sídliště Kamenný vrch. Objekt se skládá ze dvou pavilonů a z hospodářské budovy. V hospodářské budově je ředitelna, kuchyně ŠJ a různé z hlediska provozu důležité místnosti.

Pavilony A a B, které mateřská škola využívá, jsou dvoupodlažní. V každém podlaží máme pro děti šatnu, umyvárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu. Na každé třídě je kuchyňka, která slouží k výdeji jídla.

K mateřské škole patří prostorná školní zahrada, která je vybavena herními prvky - pružinovými houpadly, věžičkou se skluzavkou, basketbalovými koši, tabulí na kreslení, loď se skluzavkou, průlezkou - housenka a pohyblivou lávkou (již odpovídají bezpečnostním normám EU). Zahrada tak poskytuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu dětí.

Třídy v celé MŠ jsou věkově smíšené (heterogenní). Umožňujeme sourozencům a kamarádům být společně ve třídách, aby se lépe adaptovali na nové prostředí MŠ.

 

CÍLEM VÝCHOVY

Obrázek Cíl výchovy Cílem výchovy v naší mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, vycházet z jejich přirozených potřeb, zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektu.

Úkolem všech pedagogických pracovníků je využívat ve své práci poznatky ze seminářů a uplatňovat je ve výchovně vzdělávací práci, poskytovat dětem dostatečné množství podnětů, které maximálně naplňují cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a učit děti na základě prožitku a zkušenosti.

Naše mateřská škola je vybavena novým nábytkem ve všech třídách, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným nářadím a literaturou. K výzdobě vnitřních prostor využíváme především výtvarné práce dětí. Vnější i vnitřní prostředí je zcela přizpůsobeno přirozeným dětským potřebám- snadno dostupné hračky, pomůcky, prostory pro spontánní hry, pohybové činnosti.

 

DÍLČÍ PROGRAMY - ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Postupně jsme odbourali pojem „kroužky“ i jejich samotnou podstatu, jelikož jejich problémem je, že potírají podstatu předškolního vzdělávání - tzn. individuálního přístupu k dítěti. Snažili jsme se proto spíše veškeré aktivity a činnosti organizovat dle aktuálních situací v rámci vzdělávacích činností pro všechny děti během celého dne. Tyto činnosti nebývají tak orientovány na výsledek, ale na činnost samu, což odpovídá současnému pojetí předškolní výchovy. 
Klademe tak především důraz na hru, jako základní prostředek rozvoje dítěte. Největším přínosem hry je proces činnosti dítěte, nikoli její výsledek. Dítě při ní poznává okolní svět, učí se řešit problémy a chovat se ve společnosti tak, aby neomezovalo svobodu druhého (RAABE, Řízení MŠ 06, C 2.2, str.10)

Náš ŠVP umožňuje plnou a pružnou reakci na konkrétní zájmy dětí a rodičů, na možnosti, přání či požadavky, avšak s ohledem na vnitřní organizační záležitosti školy, na platnou legislativu a především s ohledem na bezpečnost dětí. Školní a třídní vzdělávací programy jsou sestaveny takovým způsobem, že zájmy všech dětí jsou rozvíjeny v dostatečném množství podle jejich přání a schopností především v dopoledním programu. Výtvarné, grafomotorické, hudební, pohybové a jiné činnosti jsou součástí každodenního vzdělávání v rámci programu MŠ, abychom dali možnost rozvoje všem dětem. Některé aktivity se nebudou dle aktuálních situací na jednotlivých třídách týkat mladších dětí (děti 3-leté) a to zejména z organizačních a hlavně bezpečnostních důvodů.

 

Cíle v mateřské škole

Vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu pak vychází náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: "Barevný svět v Kameňáčku“, který je k dispozici na webu MŠ a u šaten jednotlivých tříd.

Mateřská škola je pouze doplňkem rodinné výchovy a hlavní úkol výchovy spočívá v rodině :-)

Pozn.: Děti si mohou do MŠ nosit hračku z domova, hlavně v počátcích docházky. Za přinesené hračky ani jiné cenné věci (řetízky, šperky apod.) nezodpovídáme. Zákaz přinášení napodobenin zbraní!

Jako velice důležitou považuji připomínku ohledně počítačových her, sledování televize, videa, či nevhodných pořadů pro děti. Děti daleko více potřebují pozornost rodičů než neuvážlivou společnost techniky.  Proto si s dětmi hrajte, vyprávějte, čtěte jim pohádky, choďte do přírody………Určitě se Vám čas, který věnujete svým dětem, vyplatí!