Seznámení s pravidly MŠ

1. September 2020

PŘED NÁSTUPEM SE, PROSÍM, SEZNAMTE S TĚMITO PRAVIDLY A V MŠ PAK PODEPIŠTE.

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v MŠ od 1. 9. 2020

 • V MŠ probíhá zvýšená dezinfekce prostor, sociálních zařízení a povrchů, děti jsou průběžně poučovány a dodržování hygieny a správném mytí rukou. Děti si ihned po příchodu do třídy umyjí ruce.
 • Při vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce – dezinfekce jsou k dispozici v šatnách u každé třídy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí, doprovázející osoby zatím dle svého vlastního uvážení.
 • Doporučujeme, aby dítě do MŠ doprovázela a následně odváděla pouze jedna osoba a v šatnách se zdržovala jen po dobu nezbytně nutnou.
 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.
 • Do MŠ v žádném případě nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Do MŠ nevoďte děti s příznaky infekčního onemocnění (s průjmem, horečkou, zánětem spojivek, „bílou“ virovou rýmou nebo „zelenou“, bakteriální rýmou, kašlem). Více viz plakátek „Kdy do školky ano a ne). Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud by mělo dítě alergickou rýmu nebo kašel, je nutno toto doložit lékařským potvrzením, v opačném případě na to nemůžeme brát zřetel.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál.
 • Nezdržujte se po odchodu z MŠ v prostorách zahrady.
 • Do MŠ, prosím, nedávejte dětem žádné hračky, ani na spaní.
 • Dejte dítěti do sáčku čistou roušku a ponechte ji v šatnové přihrádce. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu.

 

Zaměstnanci MŠ budou dohlížet na dodržování výše zmíněných opatření, respektujte, prosím, jejich případná doporučení.

 

Tímto bych chtěla apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných dětí v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmikoliv příznaky nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.).