Platby a provoz MŠ

 

Číslo účtu: 168 479 844/0300

Platby stravného a úplaty za předškolního vzdělávání na měsíc LEDEN 2020

Podle VS, beze jmen:

Platby leden 2020.1.jpg (254 KB)

 

Platby leden 2020.2.jpg (252 KB)

Platby leden 2020.3.jpg (243 KB)

Platby leden 2020.4.jpg (102 KB)

Stravné od 1.9. 2019

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 20,- Kč 21,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
CELKEM 37,- Kč 39,- Kč

Školné

(úplata za předškolní vzdělávání)

Pro školní rok 2019/2020 je stanoveno na 390,- Kč

Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tzn.: "předškoláci" a děti s odkladem školní docházky.

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 17,00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pa vilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vznikl ých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíše ných skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přivádě li děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdě jším příchodu do MŠ. V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí zpravidla ve třídě Včel iček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označen ím, ve které třídě se dětí nacházejí). V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychic kou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro dě ti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině. Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požad avek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdří ve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině. V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce př ed uzavřením. O vánočních prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena.

Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období , počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout. Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci ) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lék aři. Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetr žitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předcho zím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst. 1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.