Ostatní informace

Zápis ze schůzky s rodiči dne 19.3. 2019

INFO-zápis ze schůzky - březen 2018.pdf (87 KB)

Užitečné odkazy:

"Co do jídelníčku dětí (NE)patří"

https://www.bezpecnostpotravin.cz/co-do-jidelnicku-deti-(ne)patri.aspx

"Chystáme se do 1.třídy" - příručka o školní zralosti

chystame-se-do-1-tridy-prirucka-o-skolni-zralosti.pdf (840 KB)

 

Základní informace

Vážení rodiče, rozhodli jste se dávat své dítě do naší mateřské školy a to jak pro Vás, tak pro Vaše dítě znamená velkou změnu. Vstup do mateřské školy je prvním k rokem do společnosti. Tato událost s sebou nepřináší změny jen pro dítě, ale i pro rodiče a uč itelky. Abychom Vám tento krok usnadnili, připravili jsme pro Vás základní informace:

Vstup dítěte do MŠ

Rodiče předávají dítě učitelce ve třídě a ručí za t o, že je zdravé a netrpí žádnou infekční chorobou. Mohou vstupovat s dítětem do třídy a pomoci mu tak hlavně na začátku docházky do MŠ překonat mu ostych nebo obavy z nového prostředí. Po letitých z kušenostech se však u většiny dětí osvědčilo, že je lepší předání učitelce zbytečně neprotahovat dlo uhým loučením, aj.(ostatní viz. Školní řád – vyvěšen na šatnách jednotlivých tříd – čtěte!!!) Věci potřebné pro pobyt dítěte v MŠ

 • obuv na přezutí: bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou (ne pantofle ani crocsy!!)
 • oděv na hry ve třídě: kalhoty s gumou do pasu (punč ocháče), triko, děvčata mohou mít sukýnku nebo zástěrku
 • oděv pro hry na školní zahradě: tepláková souprava a starší obuv, v teplém počasí krátké kalhoty a triko (toto oblečení nezaměňujte s oblečením do t řídy). Prosíme o kontrolu čistoty obuvi, aby mohla být udržována šatna a šatnové bloky v čistotě .
 • oděv na odpolední odpočinek: pyžamo nebo noční koši lku.
 • náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, trenýrky , triko, popř. punčocháče či slabé kalhoty)
 • každému dítěti by neměl chybět kapesník. Je možné d ávat i papírové, osvědčilo se nám dát dítěti celé balení na 1/2 roku, případně dle potřeby na je dnotlivých třídách.
 • vlastní hrneček na pitný režim během dne v MŠ, kter ý lze umýt v myčce, ne plastový.
 • průkazovou fotografii (cca 4,5 x 3,5 cm)- na označe ní šatnových bloků (může být i vystřižená z fotky) VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE!!! Zabráníme tak ztrátám či záměnám.
Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 16,30 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pa vilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vznikl ých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíše ných skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přivádě li děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdě jším příchodu do MŠ. V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí zpravidla ve třídě Včel iček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označen ím, ve které třídě se dětí nacházejí). V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychic kou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro dě ti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině. Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požad avek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdří ve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině. V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce př ed uzavřením. O vánočních prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena.

Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období , počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout. Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci ) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lék aři. Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetr žitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předcho zím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst. 1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Cíle v mateřské škole

při výchovně vzdělávací práci sledují pedagogové ty to rámcové cíle:

 1. rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena n aše společnost
 3. získávat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naše MŠ na základě filozofie programu podpory zdrav í ve škole chápe, že zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie. Vycházíme při výchovně-vzdělávací činnosti z indivi duálních zvláštností, potřeb a zájmů dětí. Rodiče by si tak měli uvědomit, že mateřská škola je pouze d oplňkem rodinné výchovy a hlavní úkol výchovy spočívá v rodině! Vytváříme dětem možnosti rozvoje samostatnosti, seb evědomí. Pomáháme jim rozšířit poznání okolního světa, obohatit citové vnímání a estetické cítění. Umožňujeme dětem realizovat touhu po pohybu a upevňujeme jim tak jejich fyzické zdraví, zdatnost a odolnost. V oblasti mravního působení se zaměřujeme na zlepšení vztahů dětí mezi sebou, na z ákladní požadavky slušného chování, na vytváření vztahu k hračkám, ke svému okolí, přírodě a všem ho dnotám v MŠ i mimo ni. Pozn.: Děti si mohou do MŠ nosit hračku z domova, h lavně v počátcích docházky. Za přinesené hračky si zodpovídá výhradně jejich vlastník, tj. dítě. Zákaz přinášení napodobenin zbraní! Jako velice důležitou považuji připomínku ohledně p očítačových her, sledování televize, videa, či nevhodných pořadů pro děti. Děti daleko více potřeb ují pozornost rodičů než neuvážlivou společnost techniky. Proto si s dětmi hrajte, vyprávějte, čtěte jim pohádky, ch oďte do přírody.........Určitě se Vám čas, který věnujete svým dětem, vyplatí!

Stravování a úplata za předškolní vzdělávání

Úplata- základní výše úplaty je pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 123 Z.č. 561/2004 Sb. a s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 43/2005 Sb. činí 390,-Kč měsíčně na jedno dítě v Mateřské škole Kameňáček. Dále o úplatě- Viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzd ělávání a školské služby (směrnice je veřejně vyvěšena v šatnách). Úplata se platí převodním příkazem nebo v hotovost i v kanceláři vedoucí stravovny, vždy za konkrétní měsíc. (např. v září n a září). Stravné- podle vyhl. č. 14/2005 Sb, ve znění pozdějších před pisů, o předškolním vzdělávání, §4, odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, s travuje vždy. Dítě, které bude odcházet z MŠ po obědě, nemá již nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu bude částka za stravné snížena o hodnotu odpolední svačiny. Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 8,00 hod. Stravné se vybírá na měsíc dopředu a výše stravného je vyvěšena na nástěnkách u vchodu do MŠ. 

Více- viz. INFO o stravování Přesné termíny výběru stravného a úplaty jsou vyvěšován y u vchodu do MŠ. Prosíme o jejich dodržování i v případě nepřítomnosti dítěte!! Více i potřebných informací- viz. školní řád- ČTĚTE!!! Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli v naší mateřské škole spokojeni. Bude se o to ze všech sil snažit celý kolektiv zaměstnanců MŠ. A pokud by se Vám snad přece jenom něco nelíbilo, sdělte připomínku učitelce či ředitelce školy, popřípadě vhoďte svoji připomínku do schránky, umís těné v MŠ. Byli bychom pak velice neradi, kdyby se šířily zbytečné pomluvy, které mohou vzniknout např. z nedorozumění, z chybné a nedostatečné komunikace.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání    

info_pov.prsk.vzd.pdf (324 KB)   

Informace o Individuálmím vzdělávání  

ind.vzdel_vzor.pdf (61 KB)

 

Informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí

(týká se dětí s povinnou předškolní docházkou)

     

 • Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání jsou povinni omluvit své dítě do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • Neplánovaná absence: (nemoc aj.) Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neudělají, je tato absence považována za neomluvenou.
 • Plánovaná absence (zdravotní pobyt, rekreace, zdravotní prohlídka aj.)- Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit před samotným započetím nepřítomnosti osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neudělají, je tato absence považována za neomluvenou.
 • Učitel na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
 • Odhlašování stravného je řešeno Vnitřním řádem školní jídelny, je popsáno i zde na webových stránkách (Školní jídelna - Ostatní)